Vertretungsplan

Vertretung     Mittwoch 20.März 2019
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 Ku 7c  fällt aus
1 Ge 8a  fällt aus
1 Ph 10c P-B-Kurs fällt aus
1 Sp 9a fällt aus
1 De->En 7a  Mielke
1 Ph 10d P-B-Kurs fällt aus
1 Mu 10b  fällt aus
2 Ku->LER 9b  Mielke
2 Ge->Bi 10c  Riedl
2 Mu 9a  fällt aus
3 Ku->De 7a  Beirow
3 De 7b  Heuer
3 PB->Ch 10d  Riedl
3 WAT 8a Polensky Gr. Schmidt
3 AS 8d  Taege
3 De 10a Schwolow
3 De 10b  Küsel
3 Mu->En 7c  Bianchi
4 PB->Ph 10c  Schütt
4 W8 8b WAT Schmidt
4 Ch->Ph 10d  Wucke
5 Ku->Sp 9d  Stettnisch
5 AS 7b  Zerna
5 W8 8b WAT Schmidt
6 Ku 10c  fällt aus
6 De 9c,9d D-B-Kurs fällt aus
6 De 9a D-A-Kurs fällt aus
7 En 7c E-A-Kurs fällt aus
7 De 9c,9d D-B-Kurs fällt aus
7 En 7a E-A-Kurs fällt aus
7 Bi 10c  fällt aus
7 Sp 10a fällt aus
7 De 9a D-A-Kurs fällt aus
7 Ph 8c  fällt aus