Vertretungsplan

Vertretung    Montag 27. Mai 2019
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 AS 8c  fällt aus
1 Ku->Ch 8a  Riedl
1 LER 9a  fällt aus
1 AS->Bi 8b  Rösiger
1 AS 8d  Taege
1 PB->Er 9b  Zerna
2 Ku->AS 8b  Schmidt
2 AS 8a  Bianchi
2 LER->De 8c  Dumproff
2 Sp->LER 9a Leesmann
2 Sp->WAT 9b Pohl
3 En->Er 9d  Zerna
3 De->Mu 8b  Wulf
3 En->Ge 9c Dumproff
3 Er->Ma 9b  Wucke
4 Ma->Ph 9b M-A-Kurs Fortong
4 Ma 9c Taege
4 Ma 9d  Wucke
4 Sp->Mu 8a  Wulf
4 De 8d  ->
4 Ge 8b  ->
5 Ma 9b M-A-Kurs fällt aus
5 En 8c,8d E-A-Kurs fällt aus
5 Ma->Ph 9c,9d M-B-Kurs Fortong
6 Ph 9b P-A-Kurs fällt aus
6 Sp 8c fällt aus
6 Ph 9a,9b P-B-Kurs fällt aus
6 En 8b E-A-Kurs fällt aus
6 Sp 8d  fällt aus
6 Er 9d  fällt aus
7 De 8c  fällt aus
7 WAT 9b  fällt aus
7 Ch 8a  fällt aus
7 Bi 8b  fällt aus
7 Sp 9c  fällt aus
7 Ge 8d  fällt aus